Competitiereglement

(English version below.)

Indeling spelers

Voor alle competities (behalve de knockout beker) geldt dat alle spelers die om 19:50u aanwezig zijn worden ingedeeld voor de competitie van de avond. Indien een speler graag wil deelnemen, maar niet om 19:50u aanwezig kan zijn, dan kan hij/zij zich aanmelden via whatsapp, ofwel via de groepsapp van de schaakvereniging, ofwel direct bij de wedstrijdleider (Reinier Overtoom, 06-133 777 27).
Indien de wedstrijdleider zelf verhinderd is, zal via de groepsapp worden aangegeven wie zijn vervanger is, en bij wie spelers zich dus kunnen aanmelden.

Reglement Interne Competitie

Twee cycli van 14 ronden Zwitsers. Iedereen die komt, wordt ingedeeld. Er wordt in 3 categorieën gespeeld: A, B en C, ingedeeld op rating (C: onder 1600, B: 1600-1899, A: 1900+). Deze categorieën spelen echter in dezelfde competitie, en spelers kunnen dus tegen spelers uit andere categorieën worden ingedeeld. Het doel van de categorieën is slechts dat lager gerate spelers ook kunnen spelen voor een prijs in hun categorie.

Als je een tegenstander hebt gehad, dan kun je hem 7 ronden niet loten, daarna weer wel. Wanneer je een speler opnieuw loot in dezelfde cyclus dan, streeft de wedstrijdleider ernaar om dit met verwisselde kleuren te laten gebeuren, maar dit kan niet worden gegarandeerd.
De bekerwedstrijden (knockout, zie onder) worden door de interne competitie heen gespeeld en tellen voor beide. De bekerloting gaat vóór deze beperking, dus als je iemand loot voor de beker terwijl je al eens tegen die speler hebt gespeeld, dan kan het dus zijn dat je in korte tijd tweemaal tegen deze speler moet spelen. De bekerwedstrijd telt echter wel mee, dus na de bekerwedstrijd kun je deze speler weer 7 ronden niet loten.

Per cyclus krijgt iedere speler maximaal 3 keer een half punt bij afwezigheid, maar niet in de laatste 2 ronden. Afwezigheid vanwege spelen namens de club in een externe competitie levert altijd een half punt op (dit geldt ook voor spelen in de topcompetitie).

Indien er een oneven aantal spelers is, bepaalt de wedstrijdleider wie een bye krijgt. Het streven is om te vragen of er een vrijwilliger is, maar dit mag geen invloed hebben op de prijzen. Deze bye is een vol punt waard, en elke speler kan slechts één maal per cyclus een bye krijgen.

Tiebreakers zijn weerstandspunten, dan SB-punten, dan TPR, dan onderling resultaat.

Het speeltempo bedraagt: 80m+20s increment per zet. Hiervan kan worden afgeweken in overleg met de spelers, maar de wedstrijden moeten minimaal een speeltempo van 45m+15s hebben. Indien er jeugdspelers meedoen, houden we in beginsel voor hen 45m+15s aan.

Noteren is in beginsel verplicht, tot een speler minder dan 5 minuten op de klok heeft. Daarna is noteren niet langer verplicht. Jeugdspelers die deelnemen aan de seniorencompetitie zijn verplicht te noteren tot en met de 20e zet.

Match voor kampioenschap
De winnaar van 1e cyclus speelt een match voor het clubkampioenschap over 2 partijen tegen de winnaar van de 2e cyclus.
Indien de stand na 2 partijen gelijk is, worden twee partijen blitz 3m+2s gespeeld. Daarna armageddon op loting.
Wanneer beide cycli zijn gewonnen door dezelfde speler, is die speler kampioen.
(Armageddon: wit met 5m tegen zwart met 4m, geen increment, wit moet winnen, zwart wint bij remise, kleur wordt geloot.)

Drie categorieën
Er is tevens een a, b en c-categorie. Voorafgaand aan de competitie wordt het spelersbestand in drie groepen verdeeld op rating: C: onder 1600, B: 1600-1899, A: 1900+. De groepen spelen niet afzonderlijk van elkaar, maar juist samen in één groep. Zo kunnen spelers uit groep c spelen tegen spelers uit groep a, wat meer diversiteit geeft in de tegenstanders die je kunt treffen. In feite zijn de groepen meer categorieën.

Het reglement voor de verschillende groepen werkt precies zoals hierboven beschreven: de hoogst geplaatste speler in groep b wint de b-groep in elke cyclus, en beide winnaars spelen een match om het b-kampioenschap. Hetzelfde geldt voor de c-groep.

Indien een speler van een andere groep dan de a-groep eerste wordt in een cyclus, dus boven alle a-spelers eindigt, dan zal deze speler voor het a-kampioenschap spelen in plaats van het b of c-kampioenschap waar deze speler eigenlijk in was ingedeeld. Als deze speler beide keren als hoogst geplaatst eindigt in de oude groep, wordt deze speler automatisch kampioen van die groep, en kan dus zowel die groep als de a-groep winnen. Als deze speler in de andere cyclus niet als eerste eindigt in de lagere groep, en dus eigenlijk zowel een match zou moeten spelen voor het a-kampioenschap als voor het kampioenschap van die lagere groep, dan speelt deze speler alleen een match voor het a-kampioenschap, en de speler die nu geen tegenstander heeft voor de match voor het kampioenschap in die lagere groep wordt dan automatisch kampioen van die groep.

De beker (knockout)

Bekerwedstrijden worden gespeeld tijdens de interne competitie, en tellen voor beide. De bekercompetitie is op inschrijving: ten minste twee weken voor de datum waarop de loting van de eerste ronde zal plaatsvinden, zal de wedstrijdleider de leden de gelegenheid bieden om zich aan te melden voor de bekercompetitie. Alleen leden die zich actief aan hebben gemeld, worden meegenomen in de loting. Van de spelers die zich aanmelden wordt verwacht dat zij regelmatig aanwezig zijn op de clubavond.

Speeltempo: 75m+20s, dus iets korter dan de interne competitie.

Loting gebeurt op de clubavond, voor de start van de wedstrijden. Zie de kalender op de website voor de exacte data.

Bij remise worden direct na afloop twee blitzpartijen gespeeld, met wisselende kleur. Als die ook gelijk eindigen, armageddon op loting.

Van tevoren wordt bepaald hoeveel weken er zijn om de bekerpartij te spelen. De partij mag ook op een ander tijdstip ingehaald worden, maar dan telt de partij niet voor de interne competitie, en de partij dient uiterlijk op de speelavond van de laatste ronde voor de loting van de volgende ronde te zijn gespeeld.

Als een partij niet is gespeeld op de deadline, dan wint degene die het vaakst aanwezig was op de club(competitie)avonden. Indien dit gelijk is, bepaalt de wedstrijdleider.

Rapid kampioenschap

Speeltempo 25m+5s, één lange competitie van 3 rondes per avond, 3 avonden. Spelers kunnen elkaar niet opnieuw loten.
Iedere speler krijgt bij afwezigheid maximaal 2 rondes een half punt. Bij afwezigheid op een avond, scoort de speler die avond dus 1 uit 3.
Tiebreakers zijn weerstandspunten, dan SB-punten, dan TPR, dan onderling resultaat.

Snelschaakkampioenschap

Speeltempo 3m+2s, 2 avonden, 11 rondes per avond in losse competities, spelers kunnen elkaar op 1 avond niet opnieuw loten.
Kampioen is diegene die na beide avonden de meeste punten heeft gescoord.
Tiebreakers zijn onderling resultaat, daarna totaal aantal SB-punten, daarna gemiddelde TPR: (TPR avond 1 + TPR avond 2) / 2.
In afwijking van het FIDE reglement kan bij een illegale zet de winst geclaimd worden door de tegenstander.

Overige bepalingen

Wanneer een telefoon afgaat tijdens een partij, zal de wedstrijdleider in beginsel niet optreden. We proberen onze competitie laagdrempelig en toegankelijk te houden.
Echter, indien een speler een telefoon of ander apparaat of manier van hulp gebruikt om vals te spelen, wordt de wedstrijd verloren verklaard, en zal het bestuur overleggen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

De wedstrijdleider is gerechtigd een speler te verwijderen uit de speelzaal bij herhaaldelijk storend gedrag.

Indien er een probleem optreedt waar dit reglement niet in voorziet, bepaalt de wedstrijdleider.

.
English version:

REGULATIONS INTERNAL COMPETITIONS 2022/2023

How to get a game

For all competitions (except the knockout cup) the following counts: if you are present at 19:50h (7:50 PM) on the club night, you will get a game. If you can’t make it by 19:50h but still want to play, you can send a message to the competition manager via the whatsapp group of the chess club, or send a direct message to the competition manager (Reinier Overtoom, 06-133 777 27).

If the competition manager cannot manage a certain round, a replacement competition manager will be announced in the whatsapp group of the club, and players can send him/her a message if they want to play but expect to run a little late.

Rules and regulations for the Internal Competition

Two periods of 14 rounds Swiss. Everyone who shows up gets a game. We will divide the player base into 3 categories: A, B and C, decided by rating (C: under 1600, B: 1600-1899, A: 1900+). The categories will play in the same competition, and players from different categories can be paired against each other. The categories are simply there to give more players a chance to play for a prize.

If you have played against a certain player, you cannot be paired against that same player for 7 rounds. Afterwards you can again be paired against them. When you get paired against the same player twice in a period, the competition director will strive to have this happen with reverse colors, but this cannot be guaranteed.

The cup matches (knockout, see below) are played during the internal competition games and count for both. The draws for the cup matches supersede the draw for the internal competition, so if you have already played against a certain player, you can play them again within the 7 rounds if you get paired against them for a cup match. The cup matches do count for the 7 round threshold, so if you get paired against a player for a cup match, afterwards you can’t be paired against them for 7 rounds.

Players get a half point for the internal competition when they are absent, with a maximum of 3 rounds per period. During the final 2 rounds of the period, no half points are awarded anymore for players who are absent. If a player is absent because they represent the club in an external competition, a half point will always be awarded. The “topcompetitie” counts as absent because of representing the club in an external competition. If there is an odd number of players, a bye of a full point will be awarded. The competition manager will decide who gets the bye, and will strive to award the bye to a volunteer, unless this would influences competition for prizes. A player can get a bye only once per competition cycle.

Tiebreakers are Buchholz, then SB-points, then TPR, and finally head-to-head results.

Time controls are 80m+20s. Players can, in mutual agreement, play a shorter time control than this, with a minimum of 45m+15s. If youth players participate in the senior competition, they can also play 45m+15s.

Writing down the moves is mandatory, unless a player goes below 5 minutes on the clock. After that, this player no longer has to write down the moves. Youth players competing in the senior competition have to write down at least the first 20 moves.

Match for championship
The winner of the first period will play a match over two games against the winner of the second period.
When the match is tied after two games, two games of blitz will be played (3m+2s). If the match is then still tied, an armageddon game by lot is played to determine the winner.
(Armageddon: white has 5m, black has 4m, no increment, white must win, black wins the match if the armageddon game is drawn. Colors are drawn randomly.)

Three groups
There will be an a, b and c-category. Before the competition starts, the player list will be divided into three groups by rating: C: under 1600, B: 1600-1899, A: 1900+). The groups don’t play separately from each other, but instead play together in one large competition. This allows players of group c to be paired against players from group a, which gives us more diversity in the players you can face in the competition.

The rules for the different groups work as described above: the highest placed player in group b in the first cycle wins the b-group and will play a match for the b-championship against the highest placed player from the b-group in the second cycle. The same happens in the c-group.

If a player from a lower group ends up winning a cycle, so becoming first over all, above all the a-players, then this player will play a match for the a-championship instead of a match for the group he or she was originally ranked into. If this player manages to become the highest ranked player for their old group in both cycles, the player will win the championship for that group, as well as getting a chance to play for the a-championship. But if that player does not place highest for his or her old group in the other cycle, and so would in theory have to play a match for both the a-championship and the championship for that lower group, instead the player will only play a match for the a-championship, and the player who would have played the championship match in the lower group in question will now automatically win the championship in that lower group.

The Cup (knockout competition)

The cup games will be played during the internal competition, and will count for both. The cup competition is a registration only competition: at least two weeks before the date on which the draw of the first round will take place, the competition director will give the opportunity to members to register for the cup competition. Only members who have actively registered, will be included in the draw. The players who sign up are expected to attend the club evening regularly.

Time control: 75m+20s, so a bit shorter than the internal competition.

The draw for the rounds is done on the club evening, before the games start.

When a cup (knockout) game ends in a draw, two blitz games (3m+2s) will be played immediately after. If the score is still tied after these, an armageddon game by lot is played to determine the winner.

Before a cup round starts, it is determined how many weeks there are in which the cup games can be played. Players are allowed to play a cup game outside of the internal competition evening, but if they do, the game does not count for the internal competition.

If a game is not played on the deadline, the player who was in attendance the most on the club evenings will continue to the next round. If this number is tied, the competition director decides.

Rapid Championship

The rapid is played as one long competition of 9 rounds, divided over 3 evenings. The time control is 25m+5s. Players cannot be paired against each other twice.
When absent, a player can get a half point for up to 2 rounds. So if a player is absent during a rapid evening, that player scores 1 out of 3.
Tiebreakers are Buchholz, then SB-points, then TPR, and finally head-to-head results.

Blitz Championship

Time control 3m+2s. Blitz will be played over 2 evenings, where both evenings we play a full competition of 11 rounds in which players cannot be paired against each other twice.
The winner is the one who scores the most points over both evenings. Tiebreakers are head-to-head results, then total number of SB-points, then average TPR over both evenings.
As opposed to the FIDE regulations, there will be no time penalty for an illegal move. When a player plays an illegal move, the opponent can claim the win.

Miscellaneous provisions

If a phone goes off during a game, the competition manager will normally not interfere. We try to keep our competition accessible.
Yet if a player uses a phone or other device or outseide assitance to cheat in their game, the game is declared lost, and the board of the club will consider further measures.

The competition manager has the right to remove a player from the venue in case of repeated bothersome behaviour.

If a problem arises that isn’t mentioned in these regulations, the competition manager decides.

Wil je onze jeugd steunen?

Neem een veld op ons schaakbord!

Wil je ons steunen? De bijdrage zetten we in voor onze jeugd, met name de jeugdopleiding.
Voor 10 euro per jaar kun je een veld op ons schaakbord bezetten met daarop je naam, foto of (bedrijfs-)logo.
Wil je midden op het bord? Neem dan een van de centrumvelden (d4, e4, d5 en e5) á 25 euro per jaar.

Stuur een mail naar schaakverenigingmaastricht en we nemen contact op.

Winkel online, sponsor gratis de vereniging!

Online bestellen of boeken bij webwinkels als Bol, Coolblue, Thuisbezorgd, Zalando of Booking.com?
Klik altijd eerst op het logo hierboven om via SponsorKliks naar zo’n webshop te gaan. Of gebruik de SponsorKliks app.
Zo verdient u geld voor de vereniging met elke online aankoop – zonder dat het u ook maar iets extra kost!